Brevväxling från slutet av 1800-talet

Släktträd
Brev från 1870 Brev från 1873 Brev från 1876

Sunsvall den 25 September 1870

Käre Broder Alfred

Som det idag är Söndag og vi har något ledighet då får jag skrifva några rader till dig og låta dig veta att jag lefver med en god hälsa till dato som jag og hjertligen önskar dig käre Broder isynnerhet när vi vistas så långt från vårt hjem og iblandt fremmande fålk då är hälsan en viktig ting. jag tackar dig för ditt brev af den 24 juni og Johanna sände mig det ty malkom hadde redan flyttat till Strömstad. jag fick det i frankrike den 14 augusti.  det första brefvet du skref till mig har jag icke fått. Det gläder mig att du säger dig hafva varit moda og  icke längtat ty det är en god ting när man är ute i verlden.  det har jag og så varit beständigt men akta dig att inblanda dig för mycket i sällskapen eller Trafigk ty det går då snart att man blir förs led på en galen väg og då är det icke så godt att komma tilbaka igen. War altid på vakt og akta hvar skilling du förtjenar ty det går snart att förslösa pengarne till ingen nytta. Du fick inte så litet i lön ändåtyckte jag men nu skulle det vara roligtatt veta hur du går om du rejser hjem eller blifver i norget i vintern Om du funderade på att taga till sjöss så var det bäst du talade vid någon skipper i förtid ty att rese till Tönsberg om våren att tage hyre är inte så gott för den som icke har varit ute förr. jag tror att pappa säger inte något om du kommer hjem ty han behöfver en hemma till jelp  Jag har inte hört hjem ifrån hvem han haft till hjelp sedan Malkom flyttade. jag tänker han betalar dig något i lön till sommaren ty att fara till sjöss kan man vel tjene peng men det är många ensamma stunder så jag tänker att sluta när jag en gång kommerhjem  då tager jag min del i gården og kanske jag  köper of Malkom også
Det skulle vara roligt att få tala med dig så om du är i norge när jag kommer till Tönsberg mäd skippet så vil jag ...dig innan jag rejser hjem. jag hoppas (?) om Gud gifver oss någorlunda soligt väder att vi är hemma sist i November  vi skall gå till Nuendiepe i Holland mäd bjelkar og derifrån hem barlastade. Wi blir vel färdigaM du har talat med otter m.m.
I Frankrike var det ett farligt väsen om kriget ty de slås obegripligt   alla ynglingar från 18 år var tagna og de öfvades dagligen i vapen bruk. Jag får sluta för denna gång med en broderlig og kär hälsning från mig till dig   teknat  Broderligen C. J. Johansson

min adress
Carl Johan Johansson
Skibet Christina  Captain H Berg
Mägter  og Com C (?)
Nuendiepe i Holland

Skrif omtrent 1 månad från dato
du behöfver inte betala brefvet som du sänder

Intagan den 11 apr 1873

Kära broder Alfred

Som nu åter en tid framskridit sedan jag skrev till dig får jag åter låta dig genom några rader veta hur vi lever, vi är allesamman skrivande dag bevarade med en god hälsa som jag också önskar goda vänner och anförvanter. Tusen tack för ditt kärkomna brev av den 23 jun. Tusen tack för ditt kärkomna brev av den 23 ja. - som jag bekom den 20 mars. Jag blir så glad när jag får brev från dig att jag får veta hur min käre broder lever som är så långt borta. innan du skrev detta brev hade du förmodligen inte fått sista brevet jag har skrivit till dej, i det jag berättade att jag inte kommer till Amerika i vår, ty enligt vad ni i edra brev berättar så det icke går för sig så och att veta det att slå mig ner nell på det kan jag icke fast till efter som mina anhöriga är som skrivit flera brev till mig och avrått mig

Jag får nu berätta mina omständigheter. Emanuel i Ryland höll auktion på Gården på Gerum den 12 Mars och insnappade den då av Johannes Hansson*** i lilla (veste) Hoghem för 3700 Rub. det var duktigt betalt. Några dagar därefter köpte jag och Anders i Bergane le griven och reste till Fredriks. Han tjänte 20 Rub. kvar. Där levde de gott alla våra släktingar Malkom hade så brått så man nästan inte kunde få tala vid honom, om kvällen tog han 2 buteljer brännvin och då gick vi och Anders och bonejon till Tabna där vi hade roligt till långt på natten. Den 23 kom Johannes flyttande till Gerum alla hans anförvanter både på Hoghem och Fossum voro med. Hhan gjorde stort kalas så vi blevo yra i huvudet att vi glömde lägga oss före kl 5 om morgonen så han hade litet med lösegendom förstårs 2 kor och 1 häst (den svarte han köpt av pappa för 200Rub.)Han har också köpt mycket krams av mig jag höll därför ingen auktions ty pappa fick Björnen tillbaka och de andra knutar och får tänkte jag själv sälja på Vångt i sommar jag flyttade hit den 29 Mars

Det var något knapt här men det blir ofta bettre än man tänker och så gick det även nu ty hennes behagande genom stilla död förliden lördags afton hädankalla den gamla modern här Otilia dotter 87 år 4 mån 18 dagar så nu har vi flyttat vår säng i hennes plats så nu är det nog så bra. I ladugården är nu många kräk och får. och jag har av Tore Hans köpt hö och halm till dessa men jag skall nu snart börja sälja av dem. Anders och jag har köpt 10 d.t. stora feta kor som skall kalva först i maj och kostar 100 Rub stycket de mesta vi skall resa till Christiania med dem till 3je dag Påsk. kommer nu an på hur det går jag hörde på flera ställen i vårast efter någo gård men de är inte så orimligen att det är aldeles omöjligt ock alla säger att Johannes gjorde galet som gav så mycket för den dåliga gården ty dragare och arbetsfolk är mycket dyrare än förr och spannmålet är billigt . Pappa bjuder mig min del i gården och kanske jag tager den så får jag...också. Så får jag nu se hur jag likar mig här Kanhända jag till våren tager mig en hyra och kanske även slänger över till Amerika

Du får ursäkta att jag dröjt så länge med skrivningen men jag har haft så fasligt brottom nu en tid och så ville jag ej skriva förr än jag kunde berätta dig vad jag skulle taga mig för i sommar. Pappa skrev till dig i Februari även såg brev till Nikolaus från Tonane men för några dagar sedan kom pappa och jag att tala på adressen och då sade han att han adresserade brevet till Noble Strettdu vet inte fått det hans har nu fått riktig adress av mig. Det var nu gott käre broder du i sommar kunde kunde få god förtjänst och att du kunde få ut dina Päng, så fort du tjänat dem jag tycker det är rent för galet att ni ej får ut edra Pängs (Pengar) när de är upptjenta. Elias - den svarte hästen, bröt av det ena benet för några dagar sedan så han måtte stikås. Elias är nu - i huvudet han köpte åter en av Alexander i Berg* för 300 Rub 5 år gammal. Pappa sålde en tjur till Hans** i lille Gerum för 95 Rub.Hilmer har bråkat och kört något med honom i vinter men Hilmer är klen och tjuren har gått dit han velat annars är han inte så galen.

Intagnare hälsar dig så mycket och även Björnen

* Där finns en arr. Alexander i Berg född 1811 enl A1:29 s. 67

** Hans Olsson dito s. 172

***A1:29 s. 178 Gerum Nilsgård, 1/8 Heg.Johannes Hansson

**** arr Emanuel Andersson ? A1:31, på Stora Ryland, far till Olena Emanuelsdotter som Hilmer gifter sig med

(undrar om Björnen är en hund?)

Fossumstorp den 3 september 1876

min af hjertat Elskade Son (något svårläst)

i korthet får jag skrifva några ord till dig Låtta dig veta att jag och min familj lefer.med.hälsan bruk? går sin jemna gång Jag arbetar nu som förr körande jordbruket men... har blivit små såväl råg som vår säd, här har varit stark torka hela somaren så hon har icke varit vått i botnen någon gång, men nu några dagar har varit ett stort rengn men för sent till vexten?, säden är af tagen, men nyhett står att jag har satt 1/3 del af ...vexten?.. rågen af sått med 2..???. Jag leja en arbets gutt som är mycket rask betalar 67 öre om dagen __ _ _ _ ?? (slut på första sidan)

Min arbets gutt har tjenat 40 kronor sedan i våras, hade Hilmer varit hemma så hade jag sparat dessa mynt, men Hilmer trifvis? godt till sjöss, de lasta första gången i Söderhamn gick Till landen... i Englan nu är de gått därr i från till Herresund? att lasta, att gå till Englan i gen Sedan till Norgett att af mönstras då kommer han hem till hösten men det blir sent, han har sentt hem till mig 40 kronor i ett........., med mykett taksamhett -
malkom han är en mycket fin herre och tjena penga godt, han hus? är rent färdigt och det? som bästa hus i Intagan Titta nu på bästa hus så får du se din broders hus - i förslag så kostar dett 6000 kronor han är skyldig mig 7049 kronor men åter betalning väntas under tiden

Jag får uttryka att mina sista brev är något beskedliga så väl mot mig som i almänhett om.....

Din broder Carl i Litsleby drifver godt han fik en god gård där är god jord aldrig misväxt , han af kortar på sin skuld varje år, men jag får beskrifva i almänhett så är soknen belastat med stor skuld så armod hänger öfver hufvudet öfver var man, ett ord, Emanuel Anders (Andersson?) som i .... som ovänd var Stora Ryland är i godt stånd, hans barn är.........som sikta?
min Elias i jernan är armod ofärd? makt som är lik en skatt som har mist sin .....Andreas i Slänge (A!:31 s 800: 1/2 heg enkl. Andreas Gödesson) är lik en gammal räfv ... i väg som en harf? i hård jord nu får jag sluta sro?? jag beskrifva alla här armod ?... så fick jag hafva ett papir så långt som här i från till ??viken

tar slutt får jag omtala att jag i denna månad är 60 år, jag får taka gud för var dag af god hälsa ok ike bröd har fattas

Jag har fått mig i stort bekymer för mina barn men jag ångrar icke dom på, nu är jag gammal och vitnar till skörd, men skule jag lefva länge och bröd skule fatasför mig så är dett ju godt att gå till barnen att bli mättad nu till slutt får jag af jertat säga att du liger mig kärt på jertat af ditt goda utförande i almänhet

nu kan du säga några ord i nästa bref vad du tänker kan du anse... du lefver, at bröd faler i korjen so kom ike hitt, här är ike att för tjena men af jertat väl kommen såväl son som hustru och barn, om sådant skule infala. Hälsa nu godt på din svåger Carol...att i nästa bref skal han få revers på sin köpe summa
af jertat älskade son från din kära fader Joh. Jac. Andreasson

Fossumstorp

jag väntar bref från min kära.......nu går jag till....